दुर्गासहस्रनामस्तोत्रम्

।। दुर्गासहस्रनामस्तोत्रम् ।। 
।। श्रीः ।। 
।। श्री दुर्गायै नमः ।। 
।। अथ श्री दुर्गासहस्रनामस्तोत्रम् ।। 
नारद उवाच – 
कुमार गुणगम्भीर देवसेनापते प्रभो । 
सर्वाभीष्टप्रदं पुंसां सर्वपापप्रणाशनम् ।। १।। 
गुह्याद्गुह्यतरं स्तोत्रं भक्तिवर्धकमञ्जसा । 
मङ्गलं ग्रहपीडादिशान्तिदं वक्तुमर्हसि ।। २।। 
स्कन्द उवाच – 
शृणु नारद देवर्षे लोकानुग्रहकाम्यया । 
यत्पृच्छसि परं पुण्यं तत्ते वक्ष्यामि कौतुकात् ।। ३।। 
माता मे लोकजननी हिमवन्नगसत्तमात् । 
मेनायां ब्रह्मवादिन्यां प्रादुर्भूता हरप्रिया ।। ४।। 
महता तपसाऽऽराध्य शङ्करं लोकशङ्करम् । 
स्वमेव वल्लभं भेजे कलेव हि कलानिधिम् ।। ५।। 
नगानामधिराजस्तु हिमवान् विरहातुरः । 
स्वसुतायाः परिक्षीणे वसिष्ठेन प्रबोधितः ।। ६।। 
त्रिलोकजननी सेयं प्रसन्ना त्वयि पुण्यतः । 
प्रादुर्भूता सुतात्वेन तद्वियोगं शुभं त्यज ।। ७।। 
बहुरूपा च दुर्गेयं बहुनाम्नी सनातनी । 
सनातनस्य जाया सा पुत्रीमोहं त्यजाधुना ।। ८।। 
इति प्रबोधितः शैलः तां तुष्टाव परां शिवाम् । 
तदा प्रसन्ना सा दुर्गा पितरं प्राह नन्दिनी ।। ९।। 
मत्प्रसादात्परं स्तोत्रं हृदये प्रतिभासताम् । 
तेन नाम्नां सहस्रेण पूजयन् काममाप्नुहि ।। १०।। 
इत्युक्त्वान्तर्हितायां तु हृदये स्फुरितं तदा । 
नाम्नां सहस्रं दुर्गायाः पृच्छते मे यदुक्तवान् ।। ११।। 
मङ्गलानां मङ्गलं तद् दुर्गानाम सहस्रकम् । 
सर्वाभीष्टप्रदां पुंसां ब्रवीम्यखिलकामदम् ।। १२।। 
दुर्गादेवी समाख्याता हिमवानृषिरुच्यते । 
छन्दोनुष्टुप् जपो देव्याः प्रीतये क्रियते सदा ।। १३।। 
ऋषिच्छन्दांसि – अस्य श्रीदुर्गास्तोत्रमहामन्त्रस्य । हिमवान् ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । दुर्गाभगवती देवता । श्रीदुर्गाप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः । 
श्रीभगवत्यै दुर्गायै नमः । 
देवीध्यानम् 
ॐ ह्रीं कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां 
शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम् । 
सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं 
ध्यायेद् दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः ।। 
श्री जयदुर्गायै नमः । 
ॐ शिवाऽथोमा रमा शक्तिरनन्ता निष्कलाऽमला । 
शान्ता माहेश्वरी नित्या शाश्वता परमा क्षमा ।। १।। 
अचिन्त्या केवलानन्ता शिवात्मा परमात्मिका । 
अनादिरव्यया शुद्धा सर्वज्ञा सर्वगाऽचला ।। २।। 
एकानेकविभागस्था मायातीता सुनिर्मला । 
महामाहेश्वरी सत्या महादेवी निरञ्जना ।। ३।। 
काष्ठा सर्वान्तरस्थाऽपि चिच्छक्तिश्चात्रिलालिता । 
सर्वा सर्वात्मिका विश्वा ज्योतीरूपाऽक्षराऽमृता ।। ४।। 
शान्ता प्रतिष्ठा सर्वेशा निवृत्तिरमृतप्रदा ।

व्योममूर्तिर्व्योमसंस्था व्योमधाराऽच्युताऽतुला ।। ५।।

अनादिनिधनाऽमोघा कारणात्मकलाकुला । 
ऋतुप्रथमजाऽनाभिरमृतात्मसमाश्रया ।। ६।। 
प्राणेश्वरप्रिया नम्या महामहिषघातिनी । 
प्राणेश्वरी प्राणरूपा प्रधानपुरुषेश्वरी ।। ७।। 
सर्वशक्तिकलाऽकामा महिषेष्टविनाशिनी । 
सर्वकार्यनियन्त्री च सर्वभूतेश्वरेश्वरी ।। ८।। 
अङ्गदादिधरा चैव तथा मुकुटधारिणी । 
सनातनी महानन्दाऽऽकाशयोनिस्तथेच्यते ।। ९।। 
चित्प्रकाशस्वरूपा च महायोगेश्वरेश्वरी । 
महामाया सदुष्पारा मूलप्रकृतिरीशिका ।। १०।। 
संसारयोनिः सकला सर्वशक्तिसमुद्भवा । 
संसारपारा दुर्वारा दुर्निरीक्षा दुरासदा ।। ११।। 
प्राणशक्तिश्च सेव्या च योगिनी परमाकला । 
महाविभूतिर्दुर्दर्शा मूलप्रकृतिसम्भवा ।। १२।। 
अनाद्यनन्तविभवा परार्था पुरुषारणिः । 
सर्गस्थित्यन्तकृच्चैव सुदुर्वाच्या दुरत्यया ।। १३।। 
शब्दगम्या शब्दमाया शब्दाख्यानन्दविग्रहा । 
प्रधानपुरुषातीता प्रधानपुरुषात्मिका ।। १४।। 
पुराणी चिन्मया पुंसामिष्टदा पुष्टिरूपिणी । 
पूतान्तरस्था कूटस्था महापुरुषसंज्ञिता ।। १५।। 
जन्ममृत्युजरातीता सर्वशक्तिस्वरूपिणी । 
वाञ्छाप्रदाऽनवच्छिन्नप्रधानानुप्रवेशिनी ।। १६।। 
क्षेत्रज्ञाऽचिन्त्यशक्तिस्तु प्रोच्यतेऽव्यक्तलक्षणा । 
मलापवर्जिताऽऽनादिमाया त्रितयतत्त्विका ।। १७।। 
प्रीतिश्च प्रकृतिश्चैव गुहावासा तथोच्यते । 
महामाया नगोत्पन्ना तामसी च ध्रुवा तथा ।। १८।। 
व्यक्ताऽव्यक्तात्मिका कृष्णा रक्ता शुक्ला ह्यकारणा । 
प्रोच्यते कार्यजननी नित्यप्रसवधर्मिणी ।। १९।। 
सर्गप्रलयमुक्ता च सृष्टिस्थित्यन्तधर्मिणी । 
ब्रह्मगर्भा चतुर्विंशस्वरूपा पद्मवासिनी ।। २०।। 
अच्युताह्लादिका विद्युद्ब्रह्मयोनिर्महालया । 
महालक्ष्मी समुद्भावभावितात्मामहेश्वरी ।। २१।। 
महाविमानमध्यस्था महानिद्रा सकौतुका । 
सर्वार्थधारिणी सूक्ष्मा ह्यविद्धा परमार्थदा ।। २२।। 
अनन्तरूपाऽनन्तार्था तथा पुरुषमोहिनी । 
अनेकानेकहस्ता च कालत्रयविवर्जिता ।। २३।। 
ब्रह्मजन्मा हरप्रीता मतिर्ब्रह्मशिवात्मिका । 
ब्रह्मेशविष्णुसम्पूज्या ब्रह्माख्या ब्रह्मसंज्ञिता ।। २४।। 
व्यक्ता प्रथमजा ब्राह्मी महारात्रीः प्रकीर्तिता । 
ज्ञानस्वरूपा वैराग्यरूपा ह्यैश्वर्यरूपिणी ।। २५।। 
धर्मात्मिका ब्रह्ममूर्तिः प्रतिश्रुतपुमर्थिका । 
अपांयोनिः स्वयम्भूता मानसी तत्त्वसम्भवा ।। २६।। 
ईश्वरस्य प्रिया प्रोक्ता शङ्करार्धशरीरिणी । 
भवानी चैव रुद्राणी महालक्ष्मीस्तथाऽम्बिका ।। २७।। 
महेश्वरसमुत्पन्ना भुक्तिमुक्ति प्रदायिनी । 
सर्वेश्वरी सर्ववन्द्या नित्यमुक्ता सुमानसा ।। २८।। 
महेन्द्रोपेन्द्रनमिता शाङ्करीशानुवर्तिनी । 
ईश्वरार्धासनगता माहेश्वरपतिव्रता ।। २९।। 
संसारशोषिणी चैव पार्वती हिमवत्सुता । 
परमानन्ददात्री च गुणाग्र्या योगदा तथा ।। ३०।। 
ज्ञानमूर्तिश्च सावित्री लक्ष्मीः श्रीः कमला तथा । 
अनन्तगुणगम्भीरा ह्युरोनीलमणिप्रभा ।। ३१।। 
सरोजनिलया गङ्गा योगिध्येयाऽसुरार्दिनी । 
सरस्वती सर्वविद्या जगज्ज्येष्ठा सुमङ्गला ।। ३२।। 
वाग्देवी वरदा वर्या कीर्तिः सर्वार्थसाधिका । 
वागीश्वरी ब्रह्मविद्या महाविद्या सुशोभना ।। ३३।। 
ग्राह्यविद्या वेदविद्या धर्मविद्याऽऽत्मभाविता । 
स्वाहा विश्वम्भरा सिद्धिः साध्या मेधा धृतिः कृतिः ।। ३४।। 
सुनीतिः संकृतिश्चैव कीर्तिता नरवाहिनी । 
पूजाविभाविनी सौम्या भोग्यभाग् भोगदायिनी ।। ३५।। 
शोभावती शाङ्करी च लोला मालाविभूषिता । 
परमेष्ठिप्रिया चैव त्रिलोकीसुन्दरी माता ।। ३६।। 
नन्दा सन्ध्या कामधात्री महादेवी सुसात्त्विका । 
महामहिषदर्पघ्नी पद्ममालाऽघहारिणी ।। ३७।। 
विचित्रमुकुटा रामा कामदाता प्रकीर्तिता । 
पिताम्बरधरा दिव्यविभूषण विभूषिता ।। ३८।। 
दिव्याख्या सोमवदना जगत्संसृष्टिवर्जिता । 
निर्यन्त्रा यन्त्रवाहस्था नन्दिनी रुद्रकालिका ।। ३९।। 
आदित्यवर्णा कौमारी मयूरवरवाहिनी । 
पद्मासनगता गौरी महाकाली सुरार्चिता ।। ४०।। 
अदितिर्नियता रौद्री पद्मगर्भा विवाहना । 
विरूपाक्षा केशिवाहा गुहापुरनिवासिनी ।। ४१।। 
महाफलाऽनवद्याङ्गी कामरूपा सरिद्वरा । 
भास्वद्रूपा मुक्तिदात्री प्रणतक्लेशभञ्जना ।। ४२।। 
कौशिकी गोमिनी रात्रिस्त्रिदशारिविनाशिनी । 
बहुरूपा सुरूपा च विरूपा रूपवर्जिता ।। ४३।। 
भक्तार्तिशमना भव्या भवभावविनाशिनी । 
सर्वज्ञानपरीताङ्गी सर्वासुरविमर्दिका ।। ४४।। 
पिकस्वनी सामगीता भवाङ्कनिलया प्रिया । 
दीक्षा विद्याधरी दीप्ता महेन्द्राहितपातिनी ।। ४५।। 
सर्वदेवमया दक्षा समुद्रान्तरवासिनी । 
अकलङ्का निराधारा नित्यसिद्धा निरामया ।। ४६।। 
कामधेनुबृहद्गर्भा धीमती मौननाशिनी । 
निःसङ्कल्पा निरातङ्का विनया विनयप्रदा ।। ४७।। 
ज्वालामाला सहस्राढ्या देवदेवी मनोमया । 
सुभगा सुविशुद्धा च वसुदेवसमुद्भवा ।। ४८।। 
महेन्द्रोपेन्द्रभगिनी भक्तिगम्या परावरा । 
ज्ञानज्ञेया परातीता वेदान्तविषया मतिः ।। ४९।। 
दक्षिणा दाहिका दह्या सर्वभूतहृदिस्थिता । 
योगमाया विभागज्ञा महामोहा गरीयसी ।। ५०।। 
सन्ध्या सर्वसमुद्भूता ब्रह्मवृक्षाश्रियाऽदितिः । 
बीजाङ्कुरसमुद्भूता महाशक्तिर्महामतिः ।। ५१।। 
ख्यातिः प्रज्ञावती संज्ञा महाभोगीन्द्रशायिनी । 
हींकृतिः शङ्करी शान्तिर्गन्धर्वगणसेविता ।। ५२।। 
वैश्वानरी महाशूला देवसेना भवप्रिया । 
महारात्री परानन्दा शची दुःस्वप्ननाशिनी ।। ५३।। 
ईड्या जया जगद्धात्री दुर्विज्ञेया सुरूपिणी । 
गुहाम्बिका गणोत्पन्ना महापीठा मरुत्सुता ।। ५४।। 
हव्यवाहा भवानन्दा जगद्योनिः प्रकीर्तिता । 
जगन्माता जगन्मृत्युर्जरातीता च बुद्धिदा ।। ५५।। 
सिद्धिदात्री रत्नगर्भा रत्नगर्भाश्रया परा । 
दैत्यहन्त्री स्वेष्टदात्री मङ्गलैकसुविग्रहा ।। ५६।। 
पुरुषान्तर्गता चैव समाधिस्था तपस्विनी । 
दिविस्थिता त्रिणेत्रा च सर्वेन्द्रियमनाधृतिः ।। ५७।। 
सर्वभूतहृदिस्था च तथा संसारतारिणी । 
वेद्या ब्रह्मविवेद्या च महालीला प्रकीर्तिता ।। ५८।। 
ब्राह्मणिबृहती ब्राह्मी ब्रह्मभूताऽघहारिणी । 
हिरण्मयी महादात्री संसारपरिवर्तिका ।। ५९।। 
सुमालिनी सुरूपा च भास्विनी धारिणी तथा । 
उन्मूलिनी सर्वसभा सर्वप्रत्ययसाक्षिणी ।। ६०।। 
सुसौम्या चन्द्रवदना ताण्डवासक्तमानसा । 
सत्त्वशुद्धिकरी शुद्धा मलत्रयविनाशिनी ।। ६१।। 
जगत्त्त्रयी जगन्मूर्तिस्त्रिमूर्तिरमृताश्रया । 
विमानस्था विशोका च शोकनाशिन्यनाहता ।। ६२।। 
हेमकुण्डलिनी काली पद्मवासा सनातनी । 
सदाकीर्तिः सर्वभूतशया देवी सतांप्रिया ।। ६३।। 
ब्रह्ममूर्तिकला चैव कृत्तिका कञ्जमालिनी । 
व्योमकेशा क्रियाशक्तिरिच्छाशक्तिः परागतिः ।। ६४।। 
क्षोभिका खण्डिकाभेद्या भेदाभेदविवर्जिता । 
अभिन्ना भिन्नसंस्थाना वशिनी वंशधारिणी ।। ६५।। 
गुह्यशक्तिर्गुह्यतत्त्वा सर्वदा सर्वतोमुखी । 
भगिनी च निराधारा निराहारा प्रकीर्तिता ।। ६६।। 
निरङ्कुशपदोद्भूता चक्रहस्ता विशोधिका । 
स्रग्विणी पद्मसम्भेदकारिणी परिकीर्तिता ।। ६७।। 
परावरविधानज्ञा महापुरुषपूर्वजा । 
परावरज्ञा विद्या च विद्युज्जिह्वा जिताश्रया ।। ६८।। 
विद्यामयी सहस्राक्षी सहस्रवदनात्मजा । 
सहस्ररश्मिःसत्वस्था महेश्वरपदाश्रया ।। ६९।। 
ज्वालिनी सन्मया व्याप्ता चिन्मया पद्मभेदिका । 
महाश्रया महामन्त्रा महादेवमनोरमा ।। ७०।। 
व्योमलक्ष्मीः सिंहरथा चेकितानाऽमितप्रभा । 
विश्वेश्वरी भगवती सकला कालहारिणी ।। ७१।। 
सर्ववेद्या सर्वभद्रा गुह्या दूढा गुहारणी । 
प्रलया योगधात्री च गङ्गा विश्वेश्वरी तथा ।। ७२।। 
कामदा कनका कान्ता कञ्जगर्भप्रभा तथा । 
पुण्यदा कालकेशा च भोक्त्त्री पुष्करिणी तथा ।। ७३।। 
सुरेश्वरी भूतिदात्री भूतिभूषा प्रकीर्तिता । 
पञ्चब्रह्मसमुत्पन्ना परमार्थाऽर्थविग्रहा ।। ७४।। 
वर्णोदया भानुमूर्तिर्वाग्विज्ञेया मनोजवा । 
मनोहरा महोरस्का तामसी वेदरूपिणी ।। ७५।। 
वेदशक्तिर्वेदमाता वेदविद्याप्रकाशिनी । 
योगेश्वरेश्वरी माया महाशक्तिर्महामयी ।। ७६।। 
विश्वान्तःस्था वियन्मूर्तिर्भार्गवी सुरसुन्दरी । 
सुरभिर्नन्दिनी विद्या नन्दगोपतनूद्भवा ।। ७७।। 
भारती परमानन्दा परावरविभेदिका । 
सर्वप्रहरणोपेता काम्या कामेश्वरेश्वरी ।। ७८।। 
अनन्तानन्दविभवा हृल्लेखा कनकप्रभा । 
कूष्माण्डा धनरत्नाढ्या सुगन्धा गन्धदायिनी ।। ७९।। 
त्रिविक्रमपदोद्भूता चतुरास्या शिवोदया । 
सुदुर्लभा धनाध्यक्षा धन्या पिङ्गललोचना ।। ८०।। 
शान्ता प्रभास्वरूपा च पङ्कजायतलोचना । 
इन्द्राक्षी हृदयान्तःस्था शिवा माता च सत्क्रिया ।। ८१।। 
गिरिजा च सुगूढा च नित्यपुष्टा निरन्तरा । 
दुर्गा कात्यायनी चण्डी चन्द्रिका कान्तविग्रहा ।। ८२।। 
हिरण्यवर्णा जगती जगद्यन्त्रप्रवर्तिका । 
मन्दराद्रिनिवासा च शारदा स्वर्णमालिनी ।। ८३।। 
रत्नमाला रत्नगर्भा व्युष्टिर्विश्वप्रमाथिनी । 
पद्मानन्दा पद्मनिभा नित्यपुष्टा कृतोद्भवा ।। ८४।। 
नारायणी दुष्टशिक्षा सूर्यमाता वृषप्रिया । 
महेन्द्रभगिनी सत्या सत्यभाषा सुकोमला ।। ८५।। 
वामा च पञ्चतपसां वरदात्री प्रकीर्तिता । 
वाच्यवर्णेश्वरी विद्या दुर्जया दुरतिक्रमा ।। ८६।। 
कालरात्रिर्महावेगा वीरभद्रप्रिया हिता । 
भद्रकाली जगन्माता भक्तानां भद्रदायिनी ।। ८७।। 
कराला पिङ्गलाकारा कामभेत्त्री महामनाः । 
यशस्विनी यशोदा च षडध्वपरिवर्तिका ।। ८८।। 
शङ्खिनी पद्मिनी संख्या सांख्ययोगप्रवर्तिका । 
चैत्रादिर्वत्सरारूढा जगत्सम्पूरणीन्द्रजा ।। ८९।। 
शुम्भघ्नी खेचराराध्या कम्बुग्रीवा बलीडिता । 
खगारूढा महैश्वर्या सुपद्मनिलया तथा ।। ९०।। 
विरक्ता गरुडस्था च जगतीहृद्गुहाश्रया । 
शुम्भादिमथना भक्तहृद्गह्वरनिवासिनी ।। ९१।। 
जगत्त्त्रयारणी सिद्धसङ्कल्पा कामदा तथा । 
सर्वविज्ञानदात्री चानल्पकल्मषहारिणी ।। ९२।। 
सकलोपनिषद्गम्या दुष्टदुष्प्रेक्ष्यसत्तमा । 
सद्वृता लोकसंव्याप्ता तुष्टिः पुष्टिः क्रियावती ।। ९३।। 
विश्वामरेश्वरी चैव भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी । 
शिवाधृता लोहिताक्षी सर्पमालाविभूषणा ।। ९४।। 
निरानन्दा त्रिशूलासिधनुर्बाणादिधारिणी । 
अशेषध्येयमूर्तिश्च देवतानां च देवता ।। ९५।। 
वराम्बिका गिरेः पुत्री निशुम्भविनिपातिनी । 
सुवर्णा स्वर्णलसिताऽनन्तवर्णा सदाधृता ।। ९६।। 
शाङ्करी शान्तहृदया अहोरात्रविधायिका । 
विश्वगोप्त्री गूढरूपा गुणपूर्णा च गार्ग्यजा ।। ९७।। 
गौरी शाकम्भरी सत्यसन्धा सन्ध्यात्रयीधृता । 
सर्वपापविनिर्मुक्ता सर्वबन्धविवर्जिता ।। ९८।। 
सांख्ययोगसमाख्याता अप्रमेया मुनीडिता । 
विशुद्धसुकुलोद्भूता बिन्दुनादसमादृता ।। ९९।। 
शम्भुवामाङ्कगा चैव शशितुल्यनिभानना । 
वनमालाविराजन्ती अनन्तशयनादृता ।। १००।। 
नरनारायणोद्भूता नारसिंही प्रकीर्तिता । 
दैत्यप्रमाथिनी शङ्खचक्रपद्मगदाधरा ।। १०१।। 
सङ्कर्षणसमुत्पन्ना अम्बिका सज्जनाश्रया । 
सुवृता सुन्दरी चैव धर्मकामार्थदायिनी ।। १०२।। 
मोक्षदा भक्तिनिलया पुराणपुरुषादृता । 
महाविभूतिदाऽऽराध्या सरोजनिलयाऽसमा ।। १०३।। 
अष्टादशभुजाऽनादिर्नीलोत्पलदलाक्षिणी । 
सर्वशक्तिसमारूढा धर्माधर्मविवर्जिता ।। १०४।। 
वैराग्यज्ञाननिरता निरालोका निरिन्द्रिया । 
विचित्रगहनाधारा शाश्वतस्थानवासिनी ।। १०५।। 
ज्ञानेश्वरी पीतचेला वेदवेदाङ्गपारगा । 
मनस्विनी मन्युमाता महामन्युसमुद्भवा ।। १०६।। 
अमन्युरमृतास्वादा पुरन्दरपरिष्टुता । 
अशोच्या भिन्नविषया हिरण्यरजतप्रिया ।। १०७।। 
हिरण्यजननी भीमा हेमाभरणभूषिता । 
विभ्राजमाना दुर्ज्ञेया ज्योतिष्टोमफलप्रदा ।। १०८।। 
महानिद्रासमुत्पत्तिरनिद्रा सत्यदेवता । 
दीर्घा ककुद्मिनी पिङ्गजटाधारा मनोज्ञधीः ।। १०९।। 
महाश्रया रमोत्पन्ना तमःपारे प्रतिष्ठिता । 
त्रितत्त्वमाता त्रिविधा सुसूक्ष्मा पद्मसंश्रया ।। ११०।। 
शान्त्यतीतकलाऽतीतविकारा श्वेतचेलिका । 
चित्रमाया शिवज्ञानस्वरूपा दैत्यमाथिनी ।। १११।। 
काश्यपी कालसर्पाभवेणिका शास्त्रयोनिका । 
त्रयीमूर्तिः क्रियामूर्तिश्चतुर्वर्गा च दर्शिनी ।। ११२।। 
नारायणी नरोत्पन्ना कौमुदी कान्तिधारिणी । 
कौशिकी ललिता लीला परावरविभाविनी ।। ११३।। 
वरेण्याऽद्भुतमहात्म्या वडवा वामलोचना । 
सुभद्रा चेतनाराध्या शान्तिदा शान्तिवर्धिनी ।। ११४।। 
जयादिशक्तिजननी शक्तिचक्रप्रवर्तिका । 
त्रिशक्तिजननी जन्या षट्सूत्रपरिवर्णिता ।। ११५।। 
सुधौतकर्मणाऽऽराध्या युगान्तदहनात्मिका । 
सङ्कर्षिणी जगद्धात्री कामयोनिः किरीटिनी ।। ११६।। 
ऐन्द्री त्रैलोक्यनमिता वैष्णवी परमेश्वरी । 
प्रद्युम्नजननी बिम्बसमोष्ठी पद्मलोचना ।। ११७।। 
मदोत्कटा हंसगतिः प्रचण्डा चण्डविक्रमा । 
वृषाधीशा परात्मा च विन्ध्या पर्वतवासिनी ।। ११८।। 
हिमवन्मेरुनिलया कैलासपुरवासिनी । 
चाणूरहन्त्री नीतिज्ञा कामरूपा त्रयीतनुः ।। ११९।। 
व्रतस्नाता धर्मशीला सिंहासननिवासिनी । 
वीरभद्रादृता वीरा महाकालसमुद्भवा ।। १२०।। 
विद्याधरार्चिता सिद्धसाध्याराधितपादुका । 
श्रद्धात्मिका पावनी च मोहिनी अचलात्मिका ।। १२१।। 
महाद्भुता वारिजाक्षी सिंहवाहनगामिनी । 
मनीषिणी सुधावाणी वीणावादनतत्परा ।। १२२।। 
श्वेतवाहनिषेव्या च लसन्मतिररुन्धती । 
हिरण्याक्षी तथा चैव महानन्दप्रदायिनी ।। १२३।। 
वसुप्रभा सुमाल्याप्तकन्धरा पङ्कजानना । 
परावरा वरारोहा सहस्रनयनार्चिता ।। १२४।। 
श्रीरूपा श्रीमती श्रेष्ठा शिवनाम्नी शिवप्रिया । 
श्रीप्रदा श्रितकल्याणा श्रीधरार्धशरीरिणी ।। १२५।। 
श्रीकलाऽनन्तदृष्टिश्च ह्यक्षुद्राऽऽरातिसूदनी । 
रक्तबीजनिहन्त्री च दैत्यसङ्गविमर्दिनी ।। १२६।। 
सिंहारूढा सिंहिकास्या दैत्यशोणितपायिनी । 
सुकीर्तिसहिताच्छिन्नसंशया रसवेदिनी ।। १२७।। 
गुणाभिरामा नागारिवाहना निर्जरार्चिता । 
नित्योदिता स्वयंज्योतिः स्वर्णकाया प्रकीर्तिता ।। १२८।। 
वज्रदण्डाङ्किता चैव तथाऽमृतसञ्जीविनी । 
वज्रच्छन्ना देवदेवी वरवज्रस्वविग्रहा ।। १२९।। 
माङ्गल्या मङ्गलात्मा च मालिनी माल्यधारिणी । 
गन्धर्वी तरुणी चान्द्री खड्गायुधधरा तथा ।। १३०।। 
सौदामिनी प्रजानन्दा तथा प्रोक्ता भृगूद्भवा । 
एकानङ्गा च शास्त्रार्थकुशला धर्मचारिणी ।। १३१।। 
धर्मसर्वस्ववाहा च धर्माधर्मविनिश्चया । 
धर्मशक्तिर्धर्ममया धार्मिकानां शिवप्रदा ।। १३२।। 
विधर्मा विश्वधर्मज्ञा धर्मार्थान्तरविग्रहा । 
धर्मवर्ष्मा धर्मपूर्वा धर्मपारङ्गतान्तरा ।। १३३।। 
धर्मोपदेष्ट्री धर्मात्मा धर्मगम्या धराधरा । 
कपालिनी शाकलिनी कलाकलितविग्रहा ।। १३४।। 
सर्वशक्तिविमुक्ता च कर्णिकारधराऽक्षरा। 
कंसप्राणहरा चैव युगधर्मधरा तथा ।। १३५।। 
युगप्रवर्तिका प्रोक्ता त्रिसन्ध्या ध्येयविग्रहा । 
स्वर्गापवर्गदात्री च तथा प्रत्यक्षदेवता ।। १३६।। 
आदित्या दिव्यगन्धा च दिवाकरनिभप्रभा । 
पद्मासनगता प्रोक्ता खड्गबाणशरासना ।। १३७।। 
शिष्टा विशिष्टा शिष्टेष्टा शिष्टश्रेष्ठप्रपूजिता । 
शतरूपा शतावर्ता वितता रासमोदिनी ।। १३८।। 
सूर्येन्दुनेत्रा प्रद्युम्नजननी सुष्ठुमायिनी । 
सूर्यान्तरस्थिता चैव सत्प्रतिष्ठतविग्रहा ।। १३९।। 
निवृत्ता प्रोच्यते ज्ञानपारगा पर्वतात्मजा । 
कात्यायनी चण्डिका च चण्डी हैमवती तथा ।। १४०।। 
दाक्षायणी सती चैव भवानी सर्वमङ्गला । 
धूम्रलोचनहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी ।। १४१।। 
योगनिद्रा योगभद्रा समुद्रतनया तथा । 
देवप्रियङ्करी शुद्धा भक्तभक्तिप्रवर्धिनी ।। १४२।। 
त्रिणेत्रा चन्द्रमुकुटा प्रमथार्चितपादुका । 
अर्जुनाभीष्टदात्री च पाण्डवप्रियकारिणी ।। १४३।। 
कुमारलालनासक्ता हरबाहूपधानिका । 
विघ्नेशजननी भक्तविघ्नस्तोमप्रहारिणी ।। १४४।। 
सुस्मितेन्दुमुखी नम्या जयाप्रियसखी तथा । 
अनादिनिधना प्रेष्ठा चित्रमाल्यानुलेपना ।। १४५।। 
कोटिचन्द्रप्रतीकाशा कूटजालप्रमाथिनी । 
कृत्याप्रहारिणी चैव मारणोच्चाटनी तथा ।। १४६।। 
सुरासुरप्रवन्द्याङ्घ्रिर्मोहघ्नी ज्ञानदायिनी । 
षड्वैरिनिग्रहकरी वैरिविद्राविणी तथा ।। १४७।। 
भूतसेव्या भूतदात्री भूतपीडाविमर्दिका । 
नारदस्तुतचारित्रा वरदेशा वरप्रदा ।। १४८।। 
वामदेवस्तुता चैव कामदा सोमशेखरा । 
दिक्पालसेविता भव्या भामिनी भावदायिनी ।। १४९।। 
स्त्रीसौभाग्यप्रदात्री च भोगदा रोगनाशिनी । 
व्योमगा भूमिगा चैव मुनिपूज्यपदाम्बुजा । 
वनदुर्गा च दुर्बोधा महादुर्गा प्रकीर्तिता ।। १५०।। 
फलश्रुतिः 
इतीदं कीर्तिदं भद्र दुर्गानामसहस्रकम् । 
त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् ।। १।। 
ग्रहभूतपिशाचादिपीडा नश्यत्यसंशयम् । 
बालग्रहादिपीडायाः शान्तिर्भवति कीर्तनात् ।। २।। 
मारिकादिमहारोगे पठतां सौख्यदं नृणाम् । 
व्यवहारे च जयदं शत्रुबाधानिवारकम् ।। ३।। 
दम्पत्योः कलहे प्राप्ते मिथः प्रेमाभिवर्धकम् । 
आयुरारोग्यदं पुंसां सर्वसम्पत्प्रदायकम् ।। ४।। 
विद्याभिवर्धकं नित्यं पठतामर्थसाधकम् । 
शुभदं शुभकार्येषु पठतां शृणुतामपि ।। ५।। 
यः पूजयति दुर्गां तां दुर्गानामसहस्रकैः । 
पुष्पैः कुङ्कुमसम्मिश्रैः स तु यत्काङ्क्षते हृदि ।। ६।। 
तत्सर्वं समवाप्नोति नास्ति नास्त्यत्र संशयः । 
यन्मुखे ध्रियते नित्यं दुर्गानामसहस्रकम् ।। ७।। 
किं तस्येतरमन्त्रौघैः कार्यं धन्यतमस्य हि । 
दुर्गानामसहस्रस्य पुस्तकं यद्गृहे भवेत् ।। ८।। 
न तत्र ग्रहभूतादिबाधा स्यान्मङ्गलास्पदे । 
तद्गृहं पुण्यदं क्षेत्रं देवीसान्निध्यकारकम् ।। ९।। 
एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवित् । 
देवतायाः प्रसादेन सर्वपूज्यः सुखी भवेत् ।। १०।। 
इत्येतन्नगराजेन कीर्तितं मुनिसत्तम । 
गुह्याद्गुह्यतरं स्तोत्रं त्वयि स्नेहात् प्रकीर्तितम् ।। ११।। 
भक्ताय श्रद्धधानाय केवलं कीर्त्यतामिदम् । 
हृदि धारय नित्यं त्वं देव्यनुग्रहसाधकम् ।। १२।। ।। 
इति श्रीस्कान्दपुराणे स्कन्दनारदसंवादे दुर्गासहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।।

2 Comments

 1. KIRAN
  Posted अक्टूबर 1, 2008 at 10:25 पूर्वाह्न | Permalink

  its durgasahasranamastotram in english..

 2. heera
  Posted जनवरी 5, 2010 at 7:45 अपराह्न | Permalink

  Hi,, Namaskar,
  my name is Heera lama. my work i s Healing,,and i do healing with mantra of Kali,, some time its very good it works and sometime its diffcuilt for me to cure different kind of Sickness,, i really like to have imformations and get help from you, if their is magical Mantra for Healing…
  in Sanskrit is also ok,, i am from Nepal.. so i can read Hindi and Sanskrit…
  Thank you,


टिप्पणी करे

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: