Category Archives: देवी / चण्डी / दुर्गा

श्री शीतलाष्टकं

।।श्री शीतलाष्टकं ।। ।।श्री शीतलायै नमः।। विनियोगः- ॐ अस्य श्रीशीतलास्तोत्रस्य महादेव ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्रीशीतला देवता, लक्ष्मी (श्री) बीजम्, भवानी शक्तिः, सर्व-विस्फोटक-निवृत्यर्थे जपे विनियोगः ।। ऋष्यादि-न्यासः- श्रीमहादेव ऋषये नमः शिरसि, अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे, श्रीशीतला देवतायै नमः हृदि, लक्ष्मी (श्री) बीजाय नमः गुह्ये, भवानी शक्तये नमः पादयो, सर्व-विस्फोटक-निवृत्यर्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे ।। ध्यानः- ध्यायामि […]

दुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं ( विश्वसारतन्त्र )

।। दुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं ( विश्वसारतन्त्र ) ।। ।। ॐ ।। ।। श्री दुर्गायै नमः ।। ।। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ।। ईश्वर उवाच । शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने । यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती ।। १।। ॐ सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी । आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी ।। २।। पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः । मनो […]

दुर्गासहस्रनामस्तोत्रम्

।। दुर्गासहस्रनामस्तोत्रम् ।।  ।। श्रीः ।।  ।। श्री दुर्गायै नमः ।।  ।। अथ श्री दुर्गासहस्रनामस्तोत्रम् ।।  नारद उवाच –  कुमार गुणगम्भीर देवसेनापते प्रभो ।  सर्वाभीष्टप्रदं पुंसां सर्वपापप्रणाशनम् ।। १।।  गुह्याद्गुह्यतरं स्तोत्रं भक्तिवर्धकमञ्जसा ।  मङ्गलं ग्रहपीडादिशान्तिदं वक्तुमर्हसि ।। २।।  स्कन्द उवाच –  शृणु नारद देवर्षे लोकानुग्रहकाम्यया ।  यत्पृच्छसि परं पुण्यं तत्ते वक्ष्यामि कौतुकात् ।। ३।।  माता […]

देवी कवच/चण्डी कवच

देवी कवच विनियोग – ॐ अस्य श्रीदेव्या: कवचस्य ब्रह्मा ऋषि:, अनुष्टुप् छन्द:, ख्फ्रें चामुण्डाख्या महा-लक्ष्मी: देवता, ह्रीं ह्रसौं ह्स्क्लीं ह्रीं ह्रसौं अंग-न्यस्ता देव्य: शक्तय:, ऐं ह्स्रीं ह्रक्लीं श्रीं ह्वर्युं क्ष्म्रौं स्फ्रें बीजानि, श्रीमहालक्ष्मी-प्रीतये सर्व रक्षार्थे च पाठे विनियोग:। ऋष्यादि-न्यास – ब्रह्मर्षये नम: शिरसि, अनुष्टुप् छन्दसे नम: मुखे, ख्फ्रें चामुण्डाख्या महा-लक्ष्मी: देवतायै नम: हृदि, ह्रीं ह्रसौं […]