Tag Archives: स्तोत्रम्

देवकृत लक्ष्मी स्तोत्रम्

 || देवकृत लक्ष्मी स्तोत्रम्  || क्षमस्व भगवंत्यव क्षमाशीले परात्परे | शुद्धसत्त्वस्वरूपे च कोपादिपरिवर्जिते || उपमे सर्वसाध्वीनां देवीनां देवपूजिते | त्वया विना जगत्सर्वं मृततुल्यं च निष्फलम् || सर्वसंपत्स्वरूपा त्वं सर्वेषां सर्वरूपिणी | रासेश्वर्यधि देवी त्वं त्वत्कलाः सर्वयोषितः || कैलासे पार्वती त्वं च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका | स्वर्गे च स्वर्गलक्ष्मीस्त्वं मर्त्यलक्ष्मीश्च भूतले || वैकुंठे च महालक्ष्मीर्देवदेवी सरस्वती | […]

ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम्

|| ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम् || श्रीगणेशाय नमः|| मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः | स्थिरासनो महाकयः सर्वकर्मविरोधकः || १|| लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः | धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः || २|| अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः | व्रुष्टेः कर्ताऽपहर्ता च सर्वकामफलप्रदः || ३|| एतानि कुजनामनि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् | ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् || ४|| धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् | […]